Obchodní podmínky

internetového obchodu BUSINESSGRAM.EU

V těchto obchodních podmínkách se dozvíte, za jakých podmínek můžete nakupovat všechny moje digitální nebo jiné produkty umístěné na webu www.businessgram.eu

Kateřina Pavlíčková;
IČ 76210723, místem podnikání U nových vil 1335/23, 100 00, Praha 10

(dále jen jako „prodávající“)

Tento web, dostupný na adrese https://businessgram.eu/ (dále jen „e-shop“), provozuji já, Kateřina Pavlíčková.

Smluvní vztah mezi mnou a vámi (“kupujícím”) se řídí těmito obchodními podmínkami a příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Uzavření kupní smlouvy

Moje digitální produkty nebo jiné produkty si můžete pořídit prostřednictvím e-shopu. Stránka jednotlivých produktů obsahuje zejména informace o:

 • Digitálním nebo jiném produktu
 • V případě digitálního produktu o délce trvání a přístupu
 • Ceně

Nákup digitálního nebo jiného produktu provedete pomocí tlačítka “koupit” nebo “koupit zrychleně” na stránce produktu. Před zasláním Objednávky vám umožním ve webovém rozhraní vybrat typ platby, zkontrolovat a měnit údaje, jež mají tvořit Objednávku. Údaje, které v rámci objednávání zadáte, jsou považovány za aktuální, pravdivé a přesné.

Na základě poskytnutí těchto informací vytvořím objednávku (dále jen „Objednávka“).


Poté, co obdržím Objednávku, vám potvrdím její přijetí prostřednictvím e-mailové zprávy, a to na e-mailovou adresu vámi uvedenou v Objednávce.


Kupní smlouva mezi mnou a vámi je uzavřena okamžikem, kdy je mi vaše Objednávka doručena. Vezměte, prosím, na vědomí, že pokud bude charakter objednávky neobvyklý (např. vysoká cena či vysoké množství), mám právo vás kontaktovat s žádostí o dodatečné potvrzení Objednávky, a to s ohledem na charakter Objednávky. V takovém případě bude kupní smlouva uzavřena až v momentě, kdy obdržím potvrzení Objednávky.


Náklady na používání komunikačních prostředků vzniklé v souvislosti s jednáním o uzavření kupní smlouvy si hradíte sám/sama s tím, že tyto náklady se nijak neliší od základní ceny.


Cenu digitálního nebo jiného produktu můžete uhradit formou bankovního převodu se splatností do 2 dnů nebo online platební kartou, či PayPal zůstatkem prostřednictvím služby PayPal.


Informace o produktu a ceně, které v přehledu produktu uvádím, jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech poplatků.


Tato smlouva může být uzavřena v českém jazyce. Pro využívání produktu nebo pro nákup produktu jste povinen/povinna vyplnit adresu nebo fakturační údaje. Moje produkty je možné zakoupit pouze subjektům se sídlem a registrací v ČR.


Tyto podmínky neumožňují jakékoliv vracení již přijatých plateb z vaší strany. Umožňuji vám se kvalifikovaně rozhodnout zda-li digitální nebo jiný produkt zakoupíte shlédnutím úvodního videa popř. jiných materiálů, které jsou poskytnuty zdarma a jsou veřejně viditelné. Je možné se kdykoliv před zakoupením informovat telefonicky na čísle +420 704 702 129 nebo písemně e-mailem na adrese: obchod@businessgram.eu.


Nákup na mém e-shopu může realizovat fyzická nebo právnická osoba sídlící na území České republiky, která má zájem využít digitální nebo jiné produkty z mé nabídky. Pro využívání digitálních nebo jiných produktů musíte mít vy nebo váš právní zástupce plnou způsobilost k právním úkonům.

Dodání předmětu kupní smlouvy

Veškeré produkty (dále také jako „předmět kupní smlouvy“) dodávané prostřednictvím tohoto e-shopu jsou dodávány digitálně a tvoří tedy digitální obsah. Jednotlivé druhy produktů jsou dodávány následovně:

 • PLUSKO a online kurzy jsou dodávány prostřednictvím umožnění přístupu do členské sekce internetového rozhraní.
 • E-booky nebo checklisty jsou dodávány prostřednictvím umožnění přístupu do uživatelského účtu internetového rozhraní. Tyto e-booky nebo checklisty většinou ve formátu PDF můžete stáhnout do vašeho počítače nebo jiného zařízení, které tento formát umožňuje přečíst.

Veškerý digitální obsah, který je předmětem kupní smlouvy, bude zpřístupněn ve členské sekci, do které se přihlásíte vámi registrovanými přihlašovacími údaji po uhrazení kupní ceny. Jsem povinna vám dodat vámi objednané produkty až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.


Obsah je dodán bezodkladně po přijetí platby, nejdéle ve lhůtě 5 dnů od přijetí platby.


Obsah je určen pouze pro vás a ve členské sekci je zpřístupněn přímo pro vaši osobu.


Je zakázáno předmět kupní smlouvy poskytnout jakýmkoliv způsobem dalším osobám.


Digitální obsah poskytovaný prostřednictvím tohoto e-shopu je chráněn autorským právem a není možné jej dále šířit a kopírovat.


Sdílení uživatelských účtů je zakázáno. Pokud zjistím, že k tomuto dochází a vy tak porušujete tyto podmínky, bude váš účet smazán a to bez nároku na vrácení peněz nebo obnovení přístupu k produktům.

Jaké osobní údaje zpracovávám?

Jako správce osobních údajů, zpracovávám v rámci poskytnutí plnění ze smlouvy ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů vaše následující údaje: jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ, telefon, sídlo, e-mail (dále jen „Osobní údaje“). Jako správce osobních údajů prohlašuji, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují poskytovatelé platebních bran, kterým jsou osobní údaje kupujících při případné objednávce předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro umožnění úhrady objednávky, a dále zpracovatelé, kterými jsou

 • Platební brána PayPal;
 • Poskytovatel softwaru MailerLite;
 • Poskytovatel softwaru Google Drive z důvodu pravidelného zálohování obsahu webu včetně vašich osobních údajů;
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nevyužívám.

Osobní údaje budou zpracovány za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy a ust. § 5 odst. 2 písm. e) zákona – je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby.


Na e-mailovou adresu vám budeme zasílat novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.


V žádném případě neprodávám, neobchoduji, ani jinak neposkytuji externím stranám vaše osobní identifikační údaje. Vaše informace můžu zveřejnit, pokud se domnívám, že jejich zpřístupnění je potřebné k dodržování zákonů, prosazování zásad mých stránek nebo k ochraně mých nebo jiných práv, majetku nebo bezpečnosti.


Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po mě informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám
 • vyžádat si u u mě přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • požadovat po mě výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz bude proveden, pokud tento výmaz nebude v rozporu s mými oprávněnými zájmy
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na mě nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Co když jste spotřebitelem?

1. Ustanovení tohoto článku se uplatní pouze v případě, že vstupujete do smluvního vztahu se mnou výlučně jako spotřebitel, tj. člověk, který vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (nikoliv pro potřeby firemní).

2. Je-li předmětem kupní smlouvy dodání digitálního obsahu, udělujete výslovný souhlas s tím, aby vám byl digitální obsah dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a současně berete na vědomí, že v tomto případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy.

3. Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy. V takovém případě jste oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz,web: coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na váš návrh, a to v případě, že se vám mnou spor nepodařilo vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste uplatnil/a své právo, které je předmětem sporu, u mě poprvé. Máte právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vyloučení odpovědnosti

Jako prodávající nenesu zodpovědnost zejména za:

 • Plnou funkčnost a stoprocentní dostupnost webu businessgram.eu
 • Materiály a texty dostupné na webu businessgram.eu nahrané či sdílené třetími osobami
 • Případný ušlý zisk či škodu

Produkty, které nabízím nejsou sponzorované žádnými značkami, pro jejichž produkty vytvářím návody nebo online kurzy dostupné na mém webu. Nejsem oficiálním zástupcem žádné z těchto značek.

 • Z tohoto důvodu za vás nemohu řešit vzniklé technické problémy se službami nebo produkty těchto značek.
 • Neexistuje žádná záruka, že díky informacím obsaženým v mých produktech, budete automaticky vydělávat peníze. Ziskovost je zcela závislá na osobě, která používá naše produkty, rady, nápady nebo techniky.
 • Nenabízím produkty, rady a služby jako “snadnou cestu ke zbohatnutí”.
 • Vaše míra úspěchu při dosahování výsledků při použití informací, služeb a produktů, které nabízím, závisí na čase, jaký věnujete studiu, nápadům a technikám.
 • Míru úspěchu také ovlivňují vaše finance, znalosti a další dovednosti
 • Vzhledem k tomu, že se tyto faktory liší u každého jednotlivce zvlášť, nemůžu zaručit vaši úspěšnost ani úroveň příjmů.

Nenesu zodpovědnost za žádnou z vašich aktivit, kterou provedete na sociálních sítích nebo v produktech či službách výše definovaných značek.

Přijetím podmínek zároveň prohlašujete, že berete toto vyloučení odpovědnosti na vědomí.

Obecná ustanovení

1. Vyhrazuji si právo měnit obchodní podmínky, o takové změně budete informováni.

2. Zpracovávám vaše osobní údaje zcela v souladu s platnou legislativou, zejména v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Jsem registrovaná v registru vedeném u Úřadu pro ochranu osobních údajů pro účely zpracování osobních údajů pod evid. č. : 00062570

3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto podmínek neplatné či neúčinné, pak touto neplatností nebo neúčinností není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 7.července 2019.