Podmínky užívání

Těmito Podmínkami užívání se řídí veškeré právní vztahy, které vznikají při užívání služby BUSINESSGRAM.eu

Část 1. Definice

 1. Poskytovatelem služby businessgram.eu je Kateřina Pavlíčková, se sídlem U Nových vil 1335/23, 100 00 , Praha 10, IČ 76210723 (dále jen “Poskytovatel”).
 2. Služba businessgram.eu je služba, která umožňuje Poskytovateli inzerovat své služby (online kurzy, tréninkové programy, online konzultace a elektronické příručky “e-booky”) a studentům umožňuje tyto kurzy, tréninkové programy, konzultace nebo e-booky využívat za účelem vlastního vzdělávání. Služba je provozována na doméně www.businessgram.eu (dále jen „Služba“).
 3. Tréninkovým programem, online konzultací, kurzem nebo e-bookem se rozumí online obsah, který tvoří souvislou a ucelenou podobu tréninkového programu, kurzu, konzultace nebo e-booku určenou pro užívání Studentem. Tréninkový program, konzultace, kurz nebo e-book může být Studentům prodáván nebo poskytován také zdarma.
 4. Studentem se rozumí fyzická nebo právnická osoba sídlící na území České republiky, která má zájem využít online kurz/y, tréninkové programy, konzultace nebo e-book/y a za tímto účelem službu využívá. Pro využívání služeb musí mít student nebo jeho právní zástupce plnou způsobilost k právním úkonům. (dále jen „Student“).

Část 2. Student

2.1 Registrace do Služby

 1. Student se může registrovat do Služby. Registrací do Služby taktéž Student vyjadřuje souhlas s těmito Podmínkami užívání a zavazuje se je bezpodmínečně dodržovat.
 2. Student je povinen poskytovat při registraci platné a pravdivé údaje
 3. Student se zavazuje nesdělovat svoje přístupové údaje jakékoliv třetí osobě, zejména v případě, že by tím Poskytovateli mohl způsobit škodu.
 4. Pro využívání Služby je Student povinen vyplnit adresu nebo fakturační údaje v ČR.

2.2 Tréninkové programy a kurzy

 1. Student má možnost zapsat se do tréninkového programu nebo do kurzů ve Službě a to provedením písemné online objednávky.
 2. Vyplněním objednávky a zakoupením tréninkového programu nebo kurzu získává Student právo přístupu do tréninkového programu nebo kurzu, přístup k materiálům tréninkového programu nebo kurzu a právo se k tréninkovému programu nebo kurzu neomezeně vracet.

2.3 Práva a povinnosti Studenta a Poskytovatele

 1. Student se zavazuje dodržovat tyto Podmínky Užívání a zdržet se jakéhokoliv jednání, které je způsobilé přivodit Poskytovateli škodu.
 2. Registrací do Služby vyjadřuje Student svůj souhlas s možným zasíláním obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a to na dobu existence účtu Studenta ve Službě.
 3. Poskytovatel zpracovává osobní údaje Studenta zcela v souladu s platnou legislativou, zejména v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel je registrován v registru vedeném u Úřadu pro ochranu osobních údajů pro účely zpracování osobních údajů pod evid. č. : 00062570

2.4 Platební podmínky

 1. Studentovi se kurz otevře až po zaplacení peněžní sumy, pokud je tato u kurzu vyžadována, na účet Poskytovatele.
 2. Tyto podmínky neumožňují jakékoliv vracení již přijatých plateb ze strany Studenta. Poskytovatel umožňuje Studentovi se kvalifikovaně rozhodnout zda-li tréninkový program, kurz nebo e-book zakoupit shlédnutím úvodního videa popř. jiných materiálů, které jsou poskytnuty k tréninkovému programu,kurzu nebo e-booku zdarma a jsou veřejně viditelné.
 3. Sdílení účtů je zakázáno. Pokud bude Poskytovatelem zjištěno, že k tomuto dochází a Student tak porušuje tyto podmínky, bude účet Studenta smazán a to bez nároku na vrácení peněz.

Část 3. Odpovědnost Poskytovatele

 1. Poskytovatel nenese zodpovědnost zejména za:
 • Plnou funkčnost a stoprocentní dostupnost Služby
 • Materiály a texty dostupné na webu www.businessgram nahrané či sdílené třetími osobami
 • Případný ušlý zisk či škodu

Student prohlašuje, že bere toto vyloučení odpovědnosti na vědomí

Část 4. Společná a závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatel postupuje v oblasti zpracovávání osobních údajů zcela v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo po předchozím upozornění (minimálně 14dní předem) tyto podmínky změnit. O změně bude informovat druhou smluvní stranu emailem. Změněné podmínky jsou považovány za platné od okamžiku jejich uveřejnění. Pokud uživatel s nejnovější verzí podmínek nesouhlasí, je oprávněn účast ukončit a to zasláním emailu Poskytovateli na emailovou adresu katka@businessgram.eu.
 3. Veškerá komunikace může být uskutečňována e-mailem na emailové adresy uvedené v systému. Taktéž veškeré stížnosti, reklamace či komentáře je možné zasílat na katka@businessgram.eu
 4. Tyto podmínky a vztahy mezi smluvními stranami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Bude-li shledáno nebo stane-li se některé ustanovení všeobecných obchodních podmínek neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení této smlouvy nebo všeobecných obchodních podmínek.
 6. Poskytovatel i Student se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem těchto podmínek, v souladu s oprávněnými zájmy Poskytovatele a že uskuteční veškeré právní úkony, které se ukážou být nezbytné pro dosažení účelu řádného využívání Služby, zejména se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou součinnost, kterou lze spravedlivě požadovat, potřebnou ke splnění svých závazků z těchto podmínek.

Tyto podmínky užívání jsou platné ode dne 30.listopadu 2017.